Bestemmingsplanwijziging

Voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek (fase 2 t/m 6) is op 7 juli 2020 een wijziging van het huidige bestemmingsplan aangevraagd. Er is een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt op basis van het Koersdocument uit 2017. Dit is nodig om van het huidige bedrijventerrein een woongebied te kunnen maken.

 

In het bestemmingsplan zijn uitgangspunten vastgelegd waarbinnen de nieuwe woonwijk gerealiseerd kan worden. Het bestemmingsplan is in nauwe samenwerking tussen de gemeente, de huidige eigenaar NS Vastgoed en de gebiedsontwikkelaars MRP Development en Ballast Nedam Development, tot stand gekomen. De gemeente zal het het bestemmingsplan vaststellen in de gemeenteraad. Voor die tijd krijgt iedereen de mogelijkheid om op het bestemmingsplan te reageren. 

 

Openbaarmaking ontwerp bestemmingsplan
Het volledige ontwerpbestemmingsplan en de officiële toelichting zijn vanaf 7 augustus via de website van de gemeente Utrecht te downloaden. Op de gemeentelijke projectpagina is vanaf dan ook een korte toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen uit het nieuwe bestemmingsplan te vinden. 

Hieronder geven we een korte toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen uit het nieuwe bestemmingsplan, waarover eerder door omwonenden vragen zijn gesteld:

Informatieavond

Op 7 september organiseerde de gemeente en NS Stations een informatieavond in samenwerking met het consortium. Voor deze avond zijn speciale informatieborden gemaakt die via deze link te bekijken zijn. 

Vervolg

Na het beantwoorden van de reacties wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt in het voorjaar van 2021 een besluit over het bestemmingsplan. Als de raad het plan vaststelt, moet er vervolgens een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. Naar verwachting start de bouw dan begin 2022